[for English scroll down]

Fundacja Teren Otwarty  została założona w 2014 roku w Lublinie przez czwórkę młodych twórców kultury, których drogi zetknęły się we wspólnych działaniach i postanowili utworzyć nową przestrzeń, zapraszając tym samym do działania ludzi styku różnych środowisk. Stąd nazwa organizacji, gdzie „Teren Otwarty” oznacza wspólny, niewyczerpany obszar do powszechnego działania na rzecz polepszenia kondycji kulturalnej i społecznej różnych miejsc, a także odpowiadających im procesów. Działamy bowiem na terenie Lublina i Lubelszczyzny, ale też w kraju i poza jego granicami. Fundacja jest organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk finansowy. Realizujemy zadania ze sfery pożytku publicznego związane z poszukiwaniem i współtworzeniem miejsc dla artystycznych i społecznie zaangażowanych działań. Wśród nich znajdują się m.in.: organizowanie wystaw, spotkań, warsztatów, interdyscyplinarnych działań miejskich. Misją główną jest wypracowanie modelów edukacji kulturalnej i działalności artystycznej wpisujących się w dbałość, wspieranie i współtworzenie kultury demokratycznej, w jakiej obywatele mogą dokonywać zmian w społeczeństwie. Chcemy aby wspólnie wypracowane narzędzia twórczej pracy przyczyniały się do współdziałania na rzecz zwiększania standardów i jakości życia oraz promowania odpowiedzialnej postawy za  tworzenie swojego środowiska.

Łączymy historie mówione i szeroko rozumiane akcje z obszaru sztuki w przestrzeniach publicznych. Inicjujemy wydarzenia w nurcie site specific, czyli takie, które w sposób nieinwazyjny wpisują się w lokalne konteksty. Zapraszamy do współpracy artystów używających nowych technologii i designerów, dbając przy tym, aby potrzeby i wola mieszkańców znajdowały się na pierwszym planie. Używamy narzędzi z obszaru sztuk wizualnych i performatywnych, aby pobudzić adresatów projektów do wyrażania własnych argumentów na temat najbliższej dla nich rzeczywistości i zabierania głosu w istotnych dla nich kwestiach.

Jedną ze ścieżek rozwoju Fundacji jest kontynuacja działań na dzielnicach Lublina, powstałych jeszcze w PRL’u. Zależy nam na odczarowaniu betonowego dziedzictwa i przywracaniu podmiotowości miejscom z różnych powodów ważnych dla mieszkańców. Pomagamy dbać o miejsca wspólne, proponujemy rozwiązania nisko kosztowe i będące w zasięgu możliwości uczestników projektów, możliwe do samodzielnego odtworzenia i kontynuacji. Przyglądamy się działaniom na blokowiskach w innych krajach dawnego bloku wschodniego, a pomagają nam w tym partnerzy z różnych krajów.

Nasze działania służą zbliżaniu do siebie uczestników projektów i budowaniu mostów pomiędzy osobami o różnorodnym zapleczu kulturowym, środowiskowym, osobach należących do różnych grup wiekowych, o odmiennych poglądach, sposobach spędzania wolnego czasu i potrzebach. Chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem i jesteśmy otwarci na nowe propozycje oraz kontakty. Osoby dobierane przez nas do realizacji konkretnych projektów wykazują się dużą wrażliwością i umiejętnościami interpersonalnymi perspektywą wsparcia i antydyskryminacyjną. Dbamy, aby różnice poglądów, manifestowane przez uczestników projektów, nie pogłębiały istniejących konfliktów, ale przyczyniały się do wypracowywania wspólnych rozwiązań i zwiększania kultury dialogu. Podczas realizacji działań zapraszamy do współpracy ekspertów, praktyków i wolontariuszy z zewnątrz (np. związanych z podmiotami uniwersyteckimi, organizacjami pozarządowymi, samorządowymi), abyśmy sprawniej i bardziej świadomie działali jako zespół i odpowiedzialnie realizowali długofalowe działania ze społecznościami lokalnymi.

/////////////////////////////////////////////////

Open Territory Foundation was founded in 2014 in Lublin by four young cultural animators whose paths met in common activities; they decided to create a new space, thus inviting people from different backgrounds to act. Hence the name of the organization, where “Open Territory” means a common, endless space for public actions aiming at the improvement of the cultural and social condition of different spaces as well as the corresponding processes. We operate in the area of Lublin and the Lublin region as well as domestically and abroad. The Foundation is a non-governmental organization, not aiming at a financial profits. We carry out task from the realm of public benefit associated with seeking for and co-creating spaces for artistic and socially engaged activities. Among these are: organizing exhibitions, meetings, workshops, interdisciplinary urban actions. The main mission is to develop model of cultural education and artistic activity fitting into the care, support and co-creation of a democratic culture in which the citizens can make changes in the society. We wish for the jointly developed tools of creative work to contribute to the cooperation for the improvement of standards and quality of life as well as to promoting responsible attitude for creating one’s environment.

We combine spoken stories and the widely understood actions from the field of art in public spaces. We initiate events in the site specific genre, i.e. ones that non-invasively fit into the local contexts. We invite artists using new technologies and designers to cooperation, at the same time taking care that the needs and will of the residents were in the foreground. We use tools from the visual and performing arts to stimulate the recipients of our projects to express their own arguments on the reality closest to them and to speak about the issues important to them.

One of the paths of the Foundation’s development is the continuation of the activities in the districts of Lublin, which were created in the days of the Polish People’s Republic. We are committed to break the spell of the concrete legacy and to restore the subjectivity of places for various reasons significant for the residents. We help to take care of the common areas, offer low-cost solutions, affordable for the projects’ participants, which can be recreated and continued independently. We watch activities in the residential districts in other countries of the former Eastern bloc, in this we are supported by partners from different countries.

Our actions serve bringing the projects’ participants together and to build bridges between people of diverse cultural and social backgrounds, people representing different age groups, with different views, ways of spending free time and needs. We are happy to share our experience and we are open to new ideas and contacts. People selected by us for carrying out specific projects demonstrate high sensitivity and interpersonal skills, a facilitation and anti-discrimination perspective. We make sure that differences of opinion, manifested by the projects’ participants, do not aggravate the existing conflicts, but contribute to developing joint solutions and enhance a culture of dialogue. During the implementation of the activities we invite experts, practitioners and volunteers from outside (i.e. associated with universities’ bodies, non-governmental organizations, local governments) to cooperation in order to act more efficiently and consciously as a team and responsibly carry out long-term actions with local communities.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s